Шарифзода Ф,
Миралиев А.М,

Педагогикаи умумй ва касбй.

  • Педагогикаи умумй ва касбй.

Китоб пас аз сабти ном дастрас аст.

Номи китоб: Педагогикаи умумй ва касбй.
Муаллиф: Шарифзода Ф,
Миралиев А.М,
Соли нашр: 2012
Теъдоди саҳифаҳо: 562
Дар китоб бори аввал дар баробари асосхои умумии педагогика хамчун илм, инкишофи илму дониши инсон, пайдоиш ва дурнамои назария ва амалияи тахсилоти касбй, масъалахои педагогикаи навин, мафхум, амалкард ва гироишхои тозаи он аз манзари парадигмахои навин тахдил гардида, арзишхои назарй ва амалии он мавриди баррасй карор мегиранд. Хамзамон асосхои назариявй ва технологияи таълими касб, назария ва методикаи корхои тарбиявй дар муассисахои тахсилоти олй ва миёнаи касбй баён гардида, тарзу усулхо ва дурнамои идораи тахсилоти касбй, хамчунин хусусиятхои ихтисоси касбй - педагога шарх дода мешавад. ЬСитоб барои донишчуёни муассисахои тахсилоти олй ва миёнаи касбй, омузгорон, шунавандагони институтхо ва факултетхои такмили ихтисос ва бозомузй, мухаккикон, аспирантон, унвончуён ва онхое, ки ба масъалахои нивини педагогика таваччух доранд, муфид ва барои омузиши масъалахои дигари он метавонад рахнамо бошад.