Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Ашъори ҳамасрони рӯдакӣ

Шинохти шеър ва шоирони аҳди Сомониён ва шеъру сухани форсии асрҳои VIII ва IX дар оғози асри XI, яъне замони Ғазнавиён шурӯъ шудааст. Дар ин ҷилд ашъори бозмондаи шоирони ҳамасри устод Рӯдакӣ гирд оварда шудаанд, ки бо тасҳеҳу иловаҳо ба чоп мерасанд. Китоб барои бо вазъи адабии замони сомониён ошно гаштани хонандагон ва ҳаводорони шеъри форсӣ-тоҷикӣ воситаи хубу арзишнок мебошад.

Муфассал »

Бомдоди ишқ

Китоби мазкур маҷмуи повестҳои нависанда Аброр Зоҳирро дар бар мегирад, ки дорои образҳои ғайриодддӣ ҷолиб мебошад. Ҳар як асар бо мазмуну мундариҷаи хоси худ ба дили хонанда роҳ хоҳад ёфт.

Муфассал »

Суруди зиндагӣ

Бурҳон Фаррух дар ин китоби худ ҳайёт ва меҳнати бунёдкоронаи халқи советиро тараннум менамояд. Мавзӯи асосии ин маҷмӯа зиндагии хушу хурсандона, зебоию нашъунамои Тоҷикистони маҳбуб, муҳҳабати бепоёни шоир ба Партияи Коммунистии Иттифоқи Советӣ ва Ватани бузурги Советӣ мебошад.

Муфассал »

Навгониҳо

Агробиология, селексия ва тухмипарварии картошка Solanum tuberosum L

Дар китоб доир ба тавсифи биологӣ, омилҳои сабзиши картошка, агротехника, селексия ва тухмипарварии картошка, касалию зараррасонҳои он ва роҳҳои мубориза бар зидди онҳо маълумотҳои илман асоснок тавсия шудаанд. Китоби мазкур барои ходимони илмӣ, биологҳо, селексионерон, тумипарварон, унвонҷӯён (аспирантҳо), донишҷӯён ва картошкапарварон таҳия гаштааст.

Муфассал »

Бадахшон дар масири тамаддуни умумибашарӣ

Маҷмӯаи илмии "Бадахшон - дар масири тамаддуни умумибашарӣ " мақолаҳоеро фаро гирифтааст, ки онҳо аз нигоҳи мазмун ва муҳтаво мантиқан дар алоқамандии ҳамдигар қарор дошта, дар онҳо дар бораи таърихи таҳқиқи фолклори Бадахшон, хусусиятҳои асосии он, таърихи сукунату таркиби этникии аҳолӣ, сабабҳои вуҷуд доштани лаҳҷаҳо ва забонҳои гуногунигуфтугӯӣ дар Кӯҳистони Бадахшон, дар давоми таърихи ҳазорсолаҳо дар равобити иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, моддӣ ва маишӣ, фарҳангӣ ва адабӣ будани сокинони ин вилояти баландкӯҳ бо халқҳои дигар ва ғайра мулоҳизаҳо баён ёфтаанд.

Муфассал »

Анҷумани дидор

Дар ин маҷмӯаи дастҷамъӣ намунаҳое аз эҷодиёти адибони ҷавони саросари Тоҷикистон, ки дар Машварати охирон (2005) ширкат доштанд, гирд омада. Мурод аз нашри ин китоб шумо, хонандагони гиромиро ба шеъру ҳикояҳои адибони ҷавон, сабки нигориш, орзуву омол, ковишу пажуҳиш ва бинишу маҳорати қаламфарсоии адибони ҷавони даврони истиқлол ошно кардан аст.

Муфассал »

Оммавӣ

Курси лексияҳо аз фанни Моделсозии равандҳои иқтисодӣ

Дар курси лексионии мазкур мавзӯъҳое интихоб гардидаанд, ки онҳо дар асоси нақшаи таълимии фанни Моделсозии равандҳои иқтисодӣ мебошанд. Дар он оиди таърихи пайдоиши фанни мазкур, модел ва моделсозии иқтисодӣ - риёзӣ, моделсозии оморӣ, функсияҳои истеҳсолӣ, масъалаҳои барномасозии хаттӣ, масъалаи нақлиётӣ, усулҳои риёзӣ - иқтисодӣ, моделҳои масъалаҳои соҳавӣ ва ғайраҳо cухан меравад. Вазифаҳои асосии ин курси лексионӣ бой гардонидани донишу малакаи донишҷӯён оиди ҳал намудан ва сохтани моделҳои масъалаҳои кишоварзӣ мебошад.

Муфассал »

Асосҳои фаъолияти бонкӣ

Модули таълимӣ барои омузгорон ва тренерхо, кормандони сохаи бонкдорӣ ва ташкилотхои карзии хурд, аспирантон ва до- нишчуёни макотибхои олии ихтисоси “Фаъолияти бонкӣ”, ки аз руи низоми кредита тахсил менамоянд, тавсия карда шудааст. Дар он масъалахои назариявию амалии фаъолияти бонкӣ, мавкеъ, мохият ва асосхои хукукию ташкилии муассисахои кар- зӣ, низоми бонкии Чумхурии Точикистон ва такмилёбии он, тан- зим ва вазифахои асосии фаъолияти бонкӣ, тачрибаи боикхои ватанӣ ва хоричӣ оиди фаъолияти бонкхо гирд оварда шудаанд. Барнома дар асоси тачрибаи назариявӣ ва малакаи амалии бисёрсолаи муаллифон тавлид гардидааст

Муфассал »

Физиологияи фаъолияти олии асаб ва системаи сенсорӣ

Бо қарори мушовараи вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати китоби дарсӣ тавсия шудаст.

Муфассал »

Чӣ хонем?