Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Мардони майдони набард

Китоб бо кӯмаки молиявии раиси собиқадорони ҷанг ва меҳнати ноҳияи Балҷувон Сангов Гулмаҳмад чоп шуд, ки муаллифон ба ӯ сидқан изҳори сипос менамоянд.

Муфассал »

Шинохт ва ёдгирӣ шаклҳо

Бедор намудани завқи кӯдак ба ёдгирӣ ва иҷро ба воситаи машқҳои шавқовари омӯзишӣ. Кӯмак ба кӯдак дар фаҳми возеъ ва бидуни хастагӣ бо машқҳои савтии судбахт. Парвариши қобилияти кӯдак барои хондан ва навиштан. Имкон фароҳам овардан ба кӯдак барои ҳаловат бурдан аз ёдгирӣ бо ёрии машқҳои сода.

Муфассал »

Панднома. Футувватнома. Ҳикоёт аз маснавиҳо

Фаридуддини Аттор Нишопурӣ аз суханварони намоёни адабиёти форс- тоҷик ба шумор рафта, бо осори зиқимати орифонаи худ дар байни дӯстдорони каломи бадеъ маъруфияти алоҳида дорад. Сухани манзуми Аттор саршори андешаҳои тарбиявӣ -ахлоқӣ дониста шудаанду барои завқи имрӯзаи хонанда низ мусоидат мекунанд. Ин ҷо намунае аз хирвор , порае чанд барои ниёзмандон, бахусус мактабиён, эҳдо мегардад.

Муфассал »

Навгониҳо

Вассофи диёри бостонӣ

Гулчине,ки дар арафаи 70-умин солгарди зодрӯзи мубораки эшон пешниҳоди ҳамдиёрон мегардад, аз меҳрномаҳои манзуми мухлисони соҳибҷашни гиромӣ фароҳам омада, ба гунаи туҳфаи идона нисори мақдамашон дошта мешавад.

Муфассал »

Ҳазору як андарз

Суханвари донову тавоно дар маснавиҳои "Хамса"зимни баёни ин ё он мавзӯъ аз матолиби тарбиявию ахлоқи кор гирифта,покии ахлоқу иффатро тавассути ашъораш тараннум Намудааст. Ин китоб як идда ҳикмату андарзи шоирро фаро гирифта, ба ихтиёри ниёзмандон ва ихлосмандони шеъри Низоми Ганҷавӣ вогузор мегардонад,то эшон аз он судҳое бардошта бошад.

Муфассал »

Маданияти бизнес

Дар ин дастури таълимй хусусиятхои асосии пайдоищ ва инкишофи маданияти бизнес дар мамлакатхои чахон, масъалахои мухими маданияти ташкилу гузаронидани гу(1)тушунидхои фаъолияти сохибкории онхо ва инчунин самтхои асосии инкишофи маданияти бизнес дар Чумхурии Точикистон мавриди тахлилу омузиш каpop гирифтааст. Дастури таълимй барои истифодаи донишчуён, ва ихтисосмандони сохаи фаъолияти сохибкорй ва сохаи муносибатхои иктисодии байналхалкй, инчунин онхое, ки дар раванди фаъолияти бурунмарзии фаъолияти сохибкорй шугл меварзанд, пешниход мегардад.

Муфассал »

Оммавӣ

Шоҳнома. Ҷилди VI

«Шоҳнома»-и Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ аз шумори он осори гаронбаҳои фарҳангист, ки чун китоби халқ дар канори ишку ихлос ва оѓӯши завқу андешаи мардумон аз осеби забонаҳои дуду оташи ҳаводиси рӯзгорон ва дандонаҳои арраи бедоди замонҳо то имрӯз маҳфуз мондааст. Шоҳнома»-и безавол асрҳост, ки миёни мадумон шӯҳрат ва маҳбубияти хосе дошта, ҳамвора мавриди таваҷҷӯҳи на танҳо бошандагони Ховарзамин, балки халқҳои тараққихоҳи дигар мамолики ҷаҳон аст. «Шоњнома» дар ҳама кишварҳо дӯстон ва ошиқони зиёде дошта, достонҳои ҷудогонаи он тавассути донишмандон ба забони халқҳои гуногуни ҷаҳон тарҷума ва дастраси хонандагони ҳар диёр гардидааст. Ба хонандаи азиз чопи севуми “Шоҳнома”-и безаволи Ҳаким Фирдавсӣ, ки бо кӯшиши таҳиягарони матни он омода гаштааст, пешкаш мегардад. Муҳаққиқон дар ин нашр аз нусхаҳои дигари “Шоҳнома” истифода кардаанд, ки ин арзиши корашонро бештар мекунад.

Муфассал »

Сиёсатшиносӣ.Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ

Китоби дарсӣ масъалаҳои асосии назариявӣ, методологию чахонбинӣ ва воқеияти хаёти сиёсии чомеаро дарбар мегирад. Раванду ҳодисаҳо ва падидаҳои ҷолиб ва мураккабу пурихтилофи чомеаи сиёсӣ, унсурҳои асосии он ва пешомади ҷараёни сиёсиро мавриди таҳлилу тадқиқ ва баҳрабардорӣ карор медихад. Ташаккули ҷомеаи шахрвандй, ҳамбастагӣ ва бахамтаъсиррасонии омилҳои мухталифро дар рушди сиёсӣ муайян месозад

Муфассал »

Масоили сохтмони забони тоҷикии адабӣ дар солҳои 20-90-и садаи ХХ.

Таҳия ва дастрас намудани маводи рӯзномаю маҷаллаҳо, ки дар атрофи масъалаҳои гуногуни сохтмони забон, аз ҷумла табдили алифбо, муайян кардани самтҳои асосии ташаккул ва рушди истилоҳот, такмил ва таҳрири қоидаҳои асосии имло дар робита ба тағйир ва вежагиҳои вазъи амалкарди забони адабӣ, муойина ва баррасии сифати забони матбуоти давр дар заминаи меъёрҳои ҷорӣ ва собити забон, баҳс мекунанд, кори хайре хоҳад шуд барои сарҷамъ намудани маводи забоншиносии тоҷик. Дар ин маҷмӯа мараттибону таҳиягарон кӯшиш намудаанд, ки маводи баҳси атрофи масоили ҳусни калом (ҳусни сухан, маданияти нутқ ё ба чоп расонанд, то ки алоқамандон аз он баҳра бардоранд. Ҷилди 3-юми ин силсила аз ду китоб иборат буда, аз рӯи дарбаргирии солҳои (1950-1970) гуруҳбандӣ шуда, баҳсҳои ҷилибро дар масоили зикршуда дарбар мегиранд.

Муфассал »

Чӣ хонем?