Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Таърихи давлат ва ҳуқуки Тоҷикистон. Қисми 1

Қисмати аввали китоби "Таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон" масъалаҳои пайдоиши давлат ва ҳуқуқро дар сарзамини таърихии тоҷикон, шаклгирии механизми давлатӣ, сарчашмаҳои ҳуқуқӣ, хусусиятҳои тамаддунҳои ҳуқуқӣ ва махсусияти идоракунии давлатиро аз ибтидои ҳазораи се ва дуи қабл аз милод то ибтидои асри XIX дар бар мегирад. Китоб барои устодон ва донишҷӯёни факултаҳои ҳуқуқшиносӣ ва ҳаводорони таърихи ҳуқуқ ва давлати тоҷикон пешбини шудааст.

Муфассал »

Рӯзгор ва осори шоирони Бадахшон

Дар рисолаи "Рӯгор ва осори шоирони Бадахшон"доир ба вазъи сиёсиву иҷтимоӣ, рӯзгор , осор ва вижагиҳои жанрӣ, забону услуб ва маҳорати суханварии шоирони нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX Бадахшон маълум дода мешавад. Китоб барои адабиётшиносону таърихнигорон ва кулли ҳаводорони шуъри форсии тоҷикӣ пешниҳод мегардад.

Муфассал »

Географияи иқтисодӣ ва иҷтимоии тоҷикистон

Дар китоб таҳдили масъалаҳои назариявии ташкили территориявии хочагии халқ ҷойгиршавии ҳозираи қувваҳои истеҳсолкунанда, ноҳиябандии иқтисодӣ ва алоқаҳои беруни иқтисодӣ Тоҷикистон гузаронида шудааст. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои иқтисодии мактабҳои олӣ тавсия карда мешавад.

Муфассал »

Навгониҳо

Геологияи конҳои канданиҳои фоиданок

Дар китоби мазкур оид ба сохти геологии конҳои гуногуни канданиҳои фоиданок, шароитҳои пайдоиши физикӣ-кимиёвӣ ва қонуниятҳои ҷойгиршавию маъданнокии онҳо маълумоти васеъ гирд оварда шудааст. Диққати махсус ба равндҳои асосии ҳосилшавии конҳои канданиҳои фоиданок равона карда, дар мисоҳои мушаххас шароитҳои пайдошавии онҳо дида баромада шудааст.

Муфассал »

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ ҷилди 1

Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ беш аз 80 ҳазор вожаву ибора ва таркибҳои забони тоҷикиро фаро гирифта, аз лиҳози сохтор калимаву таркиб ва истилоҳоти ҳам давраи классикии инкишофи забон ва ҳам давраи муосири рушди онро дар бар гирифтааст. Дар охири фарҳанг мифтоҳи арабӣ замима шудааст. Фарҳанг барои истифодаи доираи васеи хонандагон пешбинӣ мешавад.

Муфассал »

Адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои Vlll-lX

Дар китоб адабиёти арабизабони асрҳои Vll-lX, ки маҳсули калами шоирону нависандагонони эронинажод ва ифодагари ҳусни таваҷҷуҳи онҳо ба анъанаву сунатҳои адабиёти тоисломии халқҳои эронӣ аст, ба ҳайси як қисми таркибии адабиёти форсу тоҷик мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Муфассал »

Оммавӣ

Ҳикмати озодагон

Сухан аз ормонҳо ва арзишҳои миллии тоҷикӣ аст. Рӯйи сухан ҷониби ваҳдат ва асолати милли аст. Тақдири ормонҳо ва арзишҳои миллати тоҷик дар таърих- имрӯз ва дар ояндаи маданияту сиёсати умумибашарӣ. Шинохт ва беҳдошти арзишҳои милли дар шароити беамон ва бебозгашти ҷаҳонишавӣ. Нашри саввум такмили ҷиддӣ шудааст. Маводи истиқлолӣ ва тасвирӣ аз тақдиру саргузашти арзишҳои миллӣ илова карда мешавад.

Муфассал »

Технология обучения русскому языку

Для средней школы данная книга - первая. Во второй книге будут представлены технологические разработки по Существительному и Прилагательному. В третьей книге - Числительное, Местоимение, Глагол, Наречие, а также не­ которые разработки уроков по Литературе.

Муфассал »

Шиноси ношинос

Ҳикояҳои Гулнори Усмон пораҳои зиндагианд, пораҳое, ки самимонаву зебо ва нишонрас рӯи коғаз омадаанд ва хислату ҳайсияти қаҳрамонҳояшонро му- айян мекунанд. Таронаҳои маҷмӯа низ эҳсоси зебои дилро таҳрик мебахшанд.

Муфассал »

Чӣ хонем?