Китобхонаи миллии электронии Тоҷикистон

Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун истифода аз техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар кўтоҳмуддат даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази муҳими иттилоотрасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор бошад, пас он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеъаи иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии иттилоотрасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус баробари китобҳои чопӣ арзи вуҷуд кардани Китобхонаи электронӣ тағироти куллӣ дар самти хизматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. Пешрафти босуръати технологияи муосир-алоқаи мобилӣ, телекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоотрасонӣ низ гардиданд.

Муфассал

Ман ошнои ту, ту ошнои ман

Дар ин китоб хикояхое гирд оварда шудаанд, ки бо забони содаю равон навишта шуда, Шумо, хонандагони хурдсолро ба хакикдтпарастй, зиракй ва мехру шафкат хидоят менамоянд.

Муфассал »

Алибоҷ

Ҳикоя

Муфассал »

Муқаддимаи шеършиносӣ (вазни шеър)

Таълиму омӯзиши назмшиносӣ, махсусан авзоии арӯз ҷузъи барномаи таълимии донишгоҳӣ буда, яке аз фаннҳои асосии донишкадаҳои филологӣ маҳсуб мешавад.

Муфассал »

Навгониҳо

Технология обучения русскому языку

Для средней школы данная книга - первая. Во второй книге будут представлены технологические разработки по Существительному и Прилагательному. В третьей книге - Числительное, Местоимение, Глагол, Наречие, а также не­ которые разработки уроков по Литературе.

Муфассал »

Асосҳои эконометрика

Китоби дарсии мазкур дар асоси барномаи таълимии ихти- сосҳои иктисодӣ аз фанни эконометрика барои мактабҳои олӣ навишта шудааст. Барои истифодабарии доираи васеи хонандагон ва навомӯзони фан, дар китоб мавзухои иловагӣ низ дохил карда шуда- анд. Дар ин китоб маводҳои назариявӣ аз эконометрика дарч ёфта, халли мисолу масъалаҳо бо тарзи дуруст нишон дода шудаанд. Дар охири ҳар як боб мисолҳо ва масъалаҳо барои кори мустакилона пешниҳод карда шудаанд. Барои фахмо шудани китоб, дар охири он чор замима оварда шудаанд, ки хонанда метавонад ин китобро мустакилона худомузӣ намояд. Китоби мазкур барои донишҷуёни ихтисосҳои иктисодии хамаи мактабҳои олии чумхурӣ ва доираи васеи хонандагон пешниҳод кар­ да мешавад.

Муфассал »

Идора кардани хатари бонкӣ

Дар ҷараёни фаъолияти бонкҳо хатарҳо ба миён меоянд. Идора кардани ин хатарҳо ба роҳ мондани як катор тадбирҳоро талаб менамояд. Дастури мазкур роҳҳои идо­ра кардани хатари ҳамаи шаклҳои ҳуқуқии бонкҳои тичоратӣ ва ташкилотҳои молиявии гайрибонкиро дар худ таҷассум менамояд. Дар ин дастури таълимӣ хамчунин самтҳои асосии фаъолияти бонкӣ ва ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ шарҳ дода ва он бо назардошти таҷрибаи кории бонкҳои инкишофёфтаи мамолики хоричӣ мураттаб гадидааст. Ин дастур ба бахшҳои «Молия ва қарз», «Фаъолияти бонкӣ», «Муҳосиба»-и Донишгоҳҳои мамлакат мавриди истифода қарор додан мумкин аст.

Муфассал »

Оммавӣ

Ҳокимони Мазори Ҳазрати Султон

Мазори Ҳазрати Султон мавзее аз сарзамини зебоманзари Ховалинг мебошад. Ин гӯшаи биҳиштосои кишвари тоҷик табиати гуворо, таъриху фарҳанг ва тамаддуни хеле қадимиро дар оғӯши худ маҳфуз медорад. Ин қисса аз таърихи ҳокимони Мазори Ҳазрати Султон ва таърихи салтанати ҳокимиятдории сулолаи Тавилхониҳо дар Хатлонзамин ҳикоя мекунад.

Муфассал »

Гурбача

Ҳикояҳо

Муфассал »

Асосҳои демография

Демография-яке соҳаҳои муҳими илм ба ҳисоб меравад. Дарк кардани афзоиши қонунмандиҳои нуфус вазифаи асосии он буда,ин на танҳо ба талаботи худи илм,балки бо нақши афзояндаи омили демографӣ умуман дар тарақиёти истеҳсолот ва ҷамъият муаян карда мешавад.

Муфассал »

Чӣ хонем?