Абдусаттор Ҷабборов,
Алибоева М,

Асосҳои маблағгузории хурд

  • Асосҳои маблағгузории хурд

Китоб пас аз сабти ном дастрас аст.

Номи китоб: Асосҳои маблағгузории хурд
Муаллиф: Абдусаттор Ҷабборов,
Алибоева М,
Соли нашр: 2010
Теъдоди саҳифаҳо: 272
Дар замони мукаррар гардидан ва равнак, ёфтани муносибатхои бозаргонй, рушди босуръати сохаи маблаггузории хурд ба тахлили фаъолияти ташкилотхои маблаггузории хурд таваччухи бештар зохир карда мешавад. Дар асар як катор тавсияву пешниходхое оварда мешавад, ки амалй гардонидани онхо ба раванди паст кар­ дани сатхи камбизоатй суръат бахшида, ба пешрафти иктисодиёти бозаргонй ва адолати вокеии ичтимой мадад хохад кард. Асар барои омузгорони мактабхои олй ва миёнаи махсус, иктисоддонхо, хукукшиносон, муаррихону файласуфон, донишчуён, мутахассисони сохаи маблаггузории хурд ва хамчунин барои доираи васеи хонандагон таъин гардидааст. Асари мазкур ба таълим ва бозомузии мутахассисони донишгоххо, коллечу литсейхо, мактабхои тахсилоти хамагонй ва кормандони системаи ташкилотхои маблаггузории хурд хизмати арзанда хохад кард.